ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MODELLGYÁR Kft. (székhely: 1222 Budapest, Egri u. 10., fióktelep: 5600 Békéscsaba, Szilva köz 16., Cg. 01-09-288960, Adószám: 25785412-2-43) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a modellgyar.hu weboldalon, vagy annak aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül vesznek igénybe.
1.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba
1.3. A megrendelés módjától függetlenül, a személyesen (székhelyen, vagy fióktelepen) történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tekintettel arra, hogy a vásárlónak módja van a termék megvizsgálására és kipróbálására is.

2. Elérhetőségek

Az elsődleges kapcsolattartás módja az email.
Email cím: modellgyar.kft@gmail.com
Telefonszám (munkanapokon 9-17 óráig): +36-70-3665119
Szolgáltató nem tart fent állandó nyitva tartással működő üzlethelyiséget, ezért a személyes ügyintézésre kizárólag előzetes időpont egyeztetés mellett van lehetőség (a termék helye, a szolgáltatás jellege és egyéb szempontok szerinti helyszínen).
Székhely, postacím (félfogadás előzetes egyeztetés után): 1222 Budapest, Egri u. 10.
Fióktelep (félfogadás előzetes egyeztetés után): 5600 Békéscsaba, Szilva köz 16.

A tárhelyszolgáltató adatai: Mind IT Kft., 1222 Budapest, Egri u 10., info@mindit.hu

3. A vásárlás menete

3.1. Új vásárlók a regisztrációs adatlap kitöltésével, a szükséges adatok megadásával hozhatnak létre fiókot, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve. Az itt megadott adatok helyességéért, valamint az elfelejtett jelszóból, vagy a fiók illetéktelenek általi használatából eredő károkért az Ügyfél felel. Az adatok módosítását az Ügyfél bármikor elvégezheti a fiókjában.
3.2. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit igyekszünk minden esetben a termék adatlapján feltüntetni, ha a vásárlás előtt (vagy később bármikor) az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre, minden termék esetében (előzetes egyeztetés után) lehetőség van személyes megtekintésre és kipróbálásra is. A termék adatlapján feltüntetett vételár bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, de nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Amennyiben azok hibásak (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár, elírás, stb.), vagy a technikai jellemzőket megrendelést követően a gyártó (forgalmazó) változtatja, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron, vagy a korábban meghirdetett technikai jellemzőkkel szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron, illetőleg megváltozott technikai jellemzőkkel történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától, vagy fenntarthatja vételi szándékát. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).
3.4. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, melynek átvételével a szerződés létrejön. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
3.5. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, melynek költsége az Ügyfelet terheli, ebben az esetben előre történő átutalásos fizetésre, vagy utánvétre van lehetőség. Átvétel után szállítási sérüléssel kapcsolatos reklamációt csak a szállítóval közösen felvett jegyzőkönyv alapján fogadunk el. Előre egyeztetett időpontban (5 munkanapon belül) személyes átvétel is lehetséges előre átutalásos, vagy készpénzes fizetéssel.

4. Egyedi termékek, igényfelmérés és akciós árak

4.1. Amennyiben Szolgáltató felhasználó egyedi igényei alapján, illetve testre szabva készíti el a terméket, (a 45/2014 (II. 26.) Korm. r. 29. § (1) c) pontja alapján) Ügyfél nem gyakorolhatja az 5.1. pontban említett indoklás nélküli elállás jogát.
4.2. A Szolgáltató igényfelmérési céllal jelentkezési (előrendelési) lehetőséget biztosít egyes termékekre. Az előrendelési időszakban a termék végleges jellemzői (kidolgozása és ára) már ismertek, de abból legfeljebb egy prototípus áll rendelkezésre, mely nem megvásárolható. Ebben az időszakban Ügyfél jelezheti érdeklődését a termékre, megadhatja, hogy amennyiben a megadott jellemzőkkel Szolgáltató részére a terméket elkészíti, azt át kívánja venni. Ebben a fázisban az érdeklődés Feleket nem köti. Amennyiben megfelelő számú érdeklődő gyűlt össze, és egyéb feltételek adottak, Szolgáltató gyártási programjába illeszti a termék gyártását, erről Ügyfélnek értesítést küld. Szolgáltató az elkészült terméket elsősorban azon Ügyfélnek kínálja fel eladásra, aki arra igényét jelezte, ez esetben ajánlatot küld az Ügyfélnek, elektronikus úton (e-mailben). Amennyiben Ügyfél azt nem kívánja megvásárolni, vagy 10 munkanapig nem reagál a felhívásra, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Amennyiben a vételi szándék fennáll, és ezt Ügyfél egyértelműen jelzi, Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének fenntartásának) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, melynek átvételével a szerződés létrejön. A további lépések megegyeznek a hagyományos rendelés keretében leadott termékekre.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti (45/2014. (II. 26.) Korm. r.). Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot (melléklet) 14 (tizennégy) munkanapon belül elküldenie, a termék visszajuttatásának módját ezt követően a Szolgáltató közli. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú), eredeti (a sérülésmentes szállítást garantáló) csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszatéríteni. Az áru nem rendeltetésszerű (illetve a kipróbáláson túli) használata esetén Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kára megtérítését. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodni. Amennyiben a visszaküldött termék megérkezik, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül visszautalja a vásárló részére, utánvétes csomagot a fentiek miatt a Szolgáltató nem vesz át.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
6.2. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél által biztosított bázismodellt használ fel, úgy annak módosításával az eredeti garancia érvényét veszítheti.

7. Adatvédelem

7.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.
7.2 A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja.

8. Problémakezelés és vitarendezés

8.1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság/Törvényszék döntését kezdeményezik.
8.2. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről hiteles információt találnak: http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon.
Budapest, 2017. 04. 04.

1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén értelemszerűen töltse ki és postai úton, ajánlott küldeményként juttassa el az alábbi címzettnek: MODELLGYÁR Kft. 1222 Budapest, Egri u. 10.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
 Szerződéskötés időpontja / termékátvétel időpontja:
 A fogyasztó(k) neve:
 A fogyasztó(k) postacíme:
 A fogyasztó(k) e-mail címe:
 A fogyasztó(k) bankszámlaszáma:

Kelt helye, ideje

A fogyasztó(k) aláírása:
 

Adatkezelési tájékoztató a modellgyar.hu oldalhoz

1. Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a modellgyar.hu internetes oldalon a webáruházban megvásárolt termékekkel összefüggő érdeklődések kezelése, megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A honlap használatával a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen Tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a modellgyar.hu oldalán. A honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, írásban van lehetősége kiegészítést, vagy pontosítást kérni. Az üzemeltető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából, vagy az esetleges üzemszünetből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2. Adatkezelési alapelvek

Az Üzemeltető számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

3. Adatkezelés és technikai adatok rögzítése

A honlapon adatkezelést az Üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállítást végző cég (futár, vagy posta) irányába történő továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig jogosult megőrizni, de ezekből az adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlapon az üzemeltető különleges személyes adatokat nem gyűjt felhasználóiról.

Az Üzemeltető az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül azokat megválaszolja. A honlapon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra, Üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett – modellgyar.hu domain alatt elérhető – honlapra vonatkozik.

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a Felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét, melynek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

4. Önkéntes adatszolgáltatás és regisztráció

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják és tudomásul veszik, hogy rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz, ezt a szolgáltatás igénybevevője (Felhasználó) tudomásul veszi.

Amennyiben a Felhasználó vásárolni szeretne a honlapon, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, melyet köteles bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből, a törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti.

5. Kapcsolat és jogorvoslat

Az Üzemeltető neve és elérhetőségei minden oldal alján megtalálhatók, ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.